ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden leg ik uit wat mijn spelregels zijn en kan je lezen wat de rechten en verplichtingen zijn van jou en mij. Lees dit document goed door.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, dan kan je met mij contact opnemen via info@littlelullabuys.nl

Je kunt hier een pdf van mijn algemene voorwaarden downloaden: 

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Little LullaBuys ingeschreven onder Kamer van Koophandel-nummer 37143734, bedoeld.

1. GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle opdrachten die ik uitvoer en voorstellen die ik uitbreng. Of waarvoor ik aangeef dat deze algemene voorwaarden gelden.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig, als deze schriftelijk door ons zijn vastgelegd en overeengekomen. Dit kan ook per e-mail.

1.3 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld op grond van de wet of door vernietiging, dan blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden altijd geldig.

We zullen dan overleggen over een nieuwe bepaling, die de ongeldige bepaling vervangt. We sluiten dan altijd aan bij het doel van de bepaling en de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2. PRIJZEN EN BETALING

2.1 Ik communiceer mijn prijzen en aanbiedingen op mijn website.

2.2 Mijn prijzen zijn altijd inclusief btw. Als je besluit het herdenkingscadeau door mij te laten verzenden, dan zijn de verzendkosten voor mijn rekening.

2.3 Mijn prijzen gelden niet voor toekomstige opdrachten. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan een voorstel.

2.4 Binnen 7 dagen na verzending van het herdenkingscadeau ontvang je van mij de factuur en betaalverzoek. De factuur betaal je via het betaalverzoek . Het herdenkingscadeau wordt pas jouw eigendom als je het volledige bedrag van de factuur aan mij hebt betaald.

2.5 De betalingstermijn is 14 dagen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST AANKOOP HERDENKINGSCADEAU

3.1 Voor een herdenkingscadeau op maat ontvang je van mij per e-mail een vrijblijvend voorstel en deze algemene voorwaarden. Er is pas een opdracht als je per e-mail akkoord geeft op mijn voorstel en mijn algemene voorwaarden en ik de opdracht per e-mail aan je bevestigd heb.

3.2 Op het moment dat je een opdracht plaatst, komt de overeenkomst voor de koop van het herdenkingscadeau tot stand. Mijn algemene voorwaarden vormen onderdeel van de koopovereenkomst.

4. BEDENKTERMIJN

4.1 Als je mij de opdracht geeft een herdenkingscadeau op maat te maken, dan heb je geen recht op bedenktijd.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 Na volledige betaling van het herdenkingscadeau mag je bijna alles doen met het herdenkingscadeau. Het is namelijk jouw eigendom. Echter niet alles. Ik hou namelijk het auteursrecht op het herdenkingscadeau.

5.2 Door dit auteursrecht mag je het herdenkingscadeau niet zomaar zonder mijn toestemming kopiëren en/of afbeeldingen van maken en deze verspreiden. Zowel als je er geld mee verdient, als in de situaties waar je hiermee niets verdiend. Je kan denken aan de volgende situaties:

  • Het maken van afbeeldingen, zoals een foto of een kopie van het herdenkingscadeau en deze gebruiken ter decoratie van voorwerpen.
  • Afbeeldingen van het herdenkingscadeau gebruiken voor folders, flyers, ansichtkaarten of andere communicatie uitingen.

5.3 Je mag van mij wel een foto maken van het herdenkingscadeau en deze op het internet via bijvoorbeeld social media delen of via een mail sturen aan kennissen en vrienden. Je moet wel altijd mijn naam vermelden.

5.4 Wil je wel een kopie of afbeelding van het herdenkingscadeau maken en gebruiken? Of twijfel je of je dit mag doen? Leg het altijd aan mij voor of vraag vooraf schriftelijk toestemming aan mij.

5.5 Ik hou het recht om het herdenkingscadeau op mijn online portfolio te vermelden en dit herdenkingscadeau te gebruiken voor promotiedoeleinden.

6. AANDACHTSPUNTEN OPHANGEN OF PLAATSEN HERDENKINGSCADEAU
6.1 Als je kinderen en/of dieren hebt, dan is het verstandig om het herdenkingscadeau op een kind- of diervriendelijke hoogte op te hangen of te plaatsen.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar in het betreffende geval. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

7.2 Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

7.3 Voordat je mij aansprakelijk stelt moet je mij eerst een schriftelijk een bericht sturen (ingebrekestelling) waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je ontevreden bent of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor.

In het bericht moet je mij dan een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken en/of op te heffen.

8. CONFLICT
8.1 Als er een conflict bestaat over de overeenkomst of koop van een herdenkingscadeau, dan zullen we eerst proberen er onderling uit te komen.

8.2. Alleen als dit niet lukt, zullen we het voorleggen aan de bevoegde rechter.

8.3 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.